Wczytywanie...

Przed wielką szansą stają mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Właśnie dla ich regionu przygotowano pierwszy w Polsce program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Motto Pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego „Zielone Kociewie 2030” brzmi „Ku zielonemu Kociewiu o niskoemisyjnym rozwoju”.

Zielone Kociewie 2030 to pierwszy w Polsce program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Jest adresowany przede wszystkim do zwykłych mieszkańców, którzy patrzą na sprawy energetyki i zmian klimatu przez pryzmat swojego gospodarstwa domowego. We wstępie do programu podkreślono liczne korzyści, jakie daje ten model rozwoju: powstanie nowych miejsc pracy, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie wydatków na energię.

Program zakłada, że do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i paliw będą wykorzystane lokalne zasoby odnawialne (wiatr, słońce, woda, biomasa roślinna i zwierzęca, odpady produkcji rolnej, hodowlanej i przetwórstwa rolno-spożywczego, gaz wysypiskowy i z oczyszczania ścieków oraz odpady z oczyszczalni ścieków, ciepło ziemi i powietrza). Z energii tej będą korzystać gospodarstwa rolne, obiekty turystyczne, budynki mieszkalne, administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, a także transport. Zużycie energii będzie ograniczane poprzez termomodernizację budynków, stosowanie energooszczędnych źródeł światła, zaniechanie stosowania energochłonnych technologii w przemyśle oraz optymalizację poboru energii i redukcję jej strat.

Autorzy programu zwracają uwagę, że gospodarka niskoemisyjna nie jest obciążeniem, lecz przynosi korzyści: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Taka gospodarka musi być otwarta na działania innowacyjne, wdrażanie nowych technologii, tworzenie nowych zielonych miejsc pracy, a także zmniejszanie energochłonności. To nie tylko ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniami, ale ważny krok dla ochrony klimatu, także w Polsce. „Straty wynikające z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w Polsce w latach 2001-2011 są szacowane na ok. 90 mld zł. Zagrożenie jest więc bardzo poważne i wymaga zdecydowanych działań” – piszą. Zwracają też uwagę na konieczność włączenia w te działania społeczności lokalnych, gdyż „im większy wysiłek będzie poczyniony, aby spowolnić zmiany klimatu, tym mniejsze nakłady pracy i finansów będą potrzebne do przeprowadzenia działań adaptacyjnych do skutków tych zmian”.

Zapoznaj się ze szczegółami Programu:

  • Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego - PEŁNA WERSJA
  • Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego - SKRÓT