Wczytywanie...

Pozwolenie zintegrowane

Status Elektrowni Północ: postępowanie zawieszone, brak pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane to ostatnie z kluczowych pozwoleń, które musi zdobyć inwestor. Jest to swoista licencja na prowadzenie działalności przemysłowej, która zawiera wykaz wszystkich możliwych oddziaływań inwestycji na środowisko. Dopiero jej zdobycie pozwala na uruchomienie przedsięwzięcia – bez niego nawet wybudowana elektrownia nie może zostać włączona.

28 kwietnia 2015 roku na wniosek inwestora Marszałek Województwa Pomorskiego zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni Północ. Dlaczego firma na własne życzenie zawiesza postępowanie kluczowe dla inwestycji? Elektrownia Północ nie wybrała jeszcze realizatora. Jak wynika z owego wniosku o zawieszeniu postępowania administracyjnego inwestor nie wie, jakie technologie zastosuje w Elektrowni Północ. Biorąc pod uwagę, że chodzi między innymi od technologie służące ochronie środowiska, od razu nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że Elektrownia Północ w ogóle uzyskała pozwolenie na budowę?

Poważne wątpliwości budzą też kuriozalne rozbieżności między danymi dotyczącymi emisji zanieczyszczeń przedstawionymi w Raporcie OOŚ, a tymi z wniosku o przyznanie pozwolenia zintegrowanego. We wniosku o pozwolenie zintegrowane podano prawidłowo wyliczone wartości emisji metali ciężkich, które są 100 razy wyższe, niż te podane w Raporcie OOŚ. W efekcie firma otrzymałaby zgodę na emisję dużych ilości zanieczyszczeń, a jednocześnie pozwolenie na budowę wydane na podstawie danych, które sugerują, że Elektrownia Północ nie wyemituje ich prawie wcale.

Pozwolenie na budowę dla linii elektroenergetycznych

Status Elektrowni Północ:

Tczew - postępowanie umorzone, brak pozwolenia;

Starogard - postępowanie zaskarżone, brak pozwolenia.

Budowa linii elektroenergetycznych służących do wyprowadzenia energii produkowanej w Elektrowni Północ została przedstawiona przez inwestora jako odrębny projekt, dlatego wymaga osobnego pozwolenia na budowę.

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Wspólna Ziemia wchodzące w skład Koalicji Stop Elektrowni Północ są stronami postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwoleń na budowę linii przesyłowych dla Elektrowni Północ. Równolegle toczyły się dwa odrębne postępowania. Pierwsze prowadzone przez Starostę Tczewskiego dla części linii, które przebiegać mają na terenie powiatu tczewskiego, drugie prowadzone jest przez Starostę Starogardzkiego dla pozostałej części linii przesyłowych, które biec mają w powiecie starogardzkim.

Latem 2015 r. Starosta Tczewski przeprowadził kontrolę złożonej przez inwestora dokumentacji, podczas której stwierdził nieprawidłowości polegające na braku kompletnej dokumentacji oraz niezgodności z przepisami. Starosta nałożył na Polenergię obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Inwestor próbował przedłużać postępowanie i złożył wniosek o zawieszenie sprawy do czasu uzyskania wymaganych prawem dokumentów. Z uwagi na sprzeciw strony społecznej, w sierpniu 2015 r. Starosta odmówił zawieszenia postępowania. Wobec braku możliwości uzupełnienia brakującej dokumentacji oraz wobec odmowy zawieszenia postępowania, inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę. 28 września 2015 r. Starosta Tczewski umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznych linii przesyłowych.

W drugim, równolegle prowadzonym postępowaniu, Starosta Starogardzki wydał pozwolenie na budowę linii, jednak zostało ono w październiku 2015 r. zaskarżone przez organizacje społeczne. Wojewoda nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie.