Wczytywanie...

Magistrala wodno-ściekowa – w jej skład wejdą dwa rurociągi (ok. 8,5 km długości, pas służebności terenu szeroki na 12 m) służące do poboru wody surowej i odprowadzające ścieki chłodnicze i przemysłowe. Woda wykorzystywana w elektrowni będzie pochodziła z Wisły. Ścieki z instalacji trafią z powrotem do rzeki. Magistrala będzie przebiegała przez tereny rolnicze (w sumie przez 9,18 ha) i krzyżowała się z rzeką Drybok. Odcinek magistrali przylegający do rzeki znajduje się na terenie dwóch obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły i Dolna Wisła. Ponadto na potrzeby inwestycji zbudowana zostanie przepompownia.

Linie elektroenergetyczne wyprowadzające z elektrowni wyprodukowaną energię: linia blokowa wysokiego napięcia 400 kV na odcinku 6,5 km, łącząca elektrownię z planowaną stacją przekaźnikową 110/400 kV PSE Pelplin oraz linia 110 kV prowadząca do stacji, częściowo napowietrzna (przez 5,7 km), częściowo podziemna, wzniesiona dla zasilania elektrowni z krajowego systemu elektroenergetycznego. Linie te będą przebiegać przez doliny rzek Wierzycy i Węgiermucy – tereny wykorzystywane rolniczo i obszary leśne. Całkowita szerokość pasa technologicznego wyniesie 155 m.

Wewnętrzny układ drogowy i torowy – drogi wewnętrzne i bocznice kolejowe łączące elektrownię z siecią dróg publicznych i linią kolejową nr 131 Chorzów Batory-Tczew. Ruch osobowy i transport materiałów będzie kierowany do elektrowni od południa, od strony drogi gminnej nr DG215003G.

Ponadto w planie jest także postawienie ogrodzenia i wykonanie oświetlenie terenu. Z budową Elektrowni Północ bezpośrednio łączą się takie zadania, jak budowa planowanej stacji przesyłowej PSE Gdańsk-Przyjaźń wraz z liniami przesyłowymi wysokiego napięcia i przebudowa dróg oraz osuszanie terenów wokół elektrowni.