Wczytywanie...

Status Elektrowni Północ: pozwolenie uchylone.

13 marca 2015 roku starosta tczewski udzielił pozwolenia na budowę Elektrowni Północ o mocy 2 x 800 MW w miejscowości Rajkowy koło Pelplina na Pomorzu. Jest to już drugie pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Wcześniejsza zgoda na realizację tego przedsięwzięcia została uchylona w 2013 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z uwagi na niemożliwe do zaakceptowania naruszenia prawa: uniemożliwienie 73 lokalnym mieszkańcom udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania pozwolenia na budowę.

Nowo wydana decyzja nie wyeliminowała braków i błędów poprzedniej. Choć postępowanie prowadzono przez prawie dwa lata, Starosta i organ współdziałający – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – nie przeanalizowali prawidłowo kluczowych kwestii, takich jak:

  • wpływ inwestycji na chronione elementy środowiska tj. ekosystem Wisły objęty ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000;
  • oddziaływanie inwestycji na zasoby wodne, w tym zagrożenia dla studni zaopatrujących ludność w wodę;
  • możliwość silnego zanieczyszczenia wód z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych prawem maksymalnych stężeń niektórych metali ciężkich, które są wyjątkowo niebezpieczne dla ryb i ludzi je spożywających;
  • z uwagi na fakt, że inwestor zaniżył prognozy co do emisji najbardziej toksycznych metali ciężkich do atmosfery, możliwe jest znaczne zanieczyszczenia powietrza.

W kwietniu 2015 roku 29 mieszkańców oraz 6 organizacji pozarządowych: Fundacja ClientEarth, EkoKociewie, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska i WWF Polska odwołało się od decyzji o przyznaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ.

30 grudnia 2015 roku Wojewoda Pomorski uchylił w całości decyzję o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia przez Starostę Tczewskiego. Tym samym spółka Polenergia Elektrownia Północ znalazła się w punkcie wyjścia, z którego w marcu 2011 roku rozpoczynała starania o budowę elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Inwestor złożył odwołanie od tej decyzji.