Wczytywanie...

Raport Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (Raport OOŚ) to najważniejszy dokument, który przygotowuje inwestor.

Rolą Raportu OOŚ jest rzetelne przedstawienie analizy wpływu, jaki dana inwestycja będzie miała na ludzi i środowisko. Na jego podstawie organy administracji publicznej podejmują decyzję, czy udzielić zgody na jej realizację – wydać między innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji i pozwolenie na budowę. Obecny raport, który został przedstawiony do oceny, jest kolejnym, który przygotował inwestor. Poprzednie jego wersje zawierały bowiem liczne błędy, w międzyczasie zmienił się także projekt techniczny elektrowni.

6 lutego 2014 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdził w części nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Elektrowni Północ wydanej na podstawie raportu. GDOŚ przyznał rację pozarządowym organizacjom ekologicznym i przyrodniczym, które dowiodły, że zrzut ścieków z elektrowni poważnie zagroziłby ekosystemowi dolnej Wisły.

Najnowszy Raport OOŚ przygotowany po zmianie projektu budowlanego Elektrowni Północ również jest najeżony skandalicznymi błędami merytorycznymi. Inwestor drastycznie zaniżył emisje toksycznych substancji do wody i powietrza, w tym metali ciężkich i pyłów zawieszonych. Emisje niebezpiecznego pyłu PM2.5 zaniżono aż 20-krotnie. Suma emisji najbardziej toksycznych metali ciężkich: rtęci, kadmu, ołowiu, arsenu, chromu i niklu będzie ok. 70 - 150 razy wyższa niż podano w Raporcie OOŚ!

Autorzy Raportu zapomnieli też o takich toksycznych substancjach, jak dioksyny i furany oraz pominęli niektóre gazy cieplarniane, np. metan CH4 i podtlenek azotu N2O. Nie podali też informacji o emisji rocznej dwutlenku węgla CO2, nie zawiera jej nawet podrozdział „Wpływ inwestycji na klimat”.

Inwestor nie przeprowadził także rzetelnej analizy wpływu elektrowni na zdrowie ludzi, chronione elementy przyrody, zasoby wodne i zabytki. Jej brak powoduje, że nie można wykluczyć, iż Elektrownia Północ będzie miała znaczący negatywny wpływ na ludzi i środowisko. W konsekwencji na podstawie Raportu OOŚ nie powinno zostać wydane pozwolenie na budowę dla tego projektu.