Wczytywanie...

Funkcjonowanie elektrowni węglowej wymaga zużycia olbrzymich ilość wody. Elektrownia Północ będzie pobierała wodę bezpośrednio z Wisły. Woda będzie krążyć w systemie chłodzenia, a następnie wróci do środowiska w postaci gorących, toksycznych ścieków. Do Wisły dostaną się między innymi metale ciężkie (rtęć, ołów, kadm) i inne szkodliwe substancje, jak bor i fluor oraz biocydy – silnie toksyczne związki chemiczne, których zadaniem jest niszczenie życia biologicznego w systemie chłodzenia elektrowni.

Eksperci ostrzegają: ścieki z elektrowni nie będą spełniały określonych prawem wymogów między innymi dla groźnych metali ciężkich – ołowiu, kadmu i rtęci – a stężenia dwóch ostatnich związków przekroczą dopuszczalne prawem wartości!


Metale ciężkie

Związki metali ciężkich nie ulegają rozkładowi, są silnie toksyczne. Można się spodziewać, że będą się przedostawały do Bałtyku. Powodują wzrost zasolenia wody. W raporcie OOŚ oceniono, że rocznie do Wisły będzie wprowadzanych od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów poszczególnych metali ciężkich. Metale ciężkie, takie jak rtęć i ołów, odkładają się w tkankach ryb i mogą zagrażać zdrowiu ludzi. Powodują zwiększoną zachorowalność i śmiertelność ryb, zmiany w siedlisku (wpływ na roślinność wodną tworzącą substrat tarłowy, tworzenie osadów), zakłócenia wędrówki ryb oraz obniżenie ich zdolności ruchowych, negatywnie wpływają na bazę żerową.

Kadm i rtęć mają status substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ich ilości emitowane przez Elektrownię Północ będą dwukrotnie większe niż najwyższe wartości średniomiesięczne dopuszczalne polskim prawem. Inwestor stara się to ukryć: w Raporcie OOŚ podaje dane dla ścieków… rozcieńczonych.


Biocydy

Są to substancje używane do sterylizowania wnętrza systemu chłodzącego, ich rolą jest niszczenie życia biologicznego. Sklasyfikowane je jako wybitnie toksyczne dla środowiska. Biocydy już w niewielkich stężeniach mogą być zabójcze dla bezkręgowców i ryb, zwłaszcza narybku, oraz powodować znaczny spadek ich rozrodczości. Ze względu na mutagenne i rakotwórcze działanie biocydów ich odkładanie się w tkankach ryb może stanowić zagrożenie dla konsumentów spożywających produkty pochodzenia zwierzęcego ze skażonych terenów.


Bor i fluor

Bor w powiązaniu z innymi pierwiastkami może tworzyć silnie toksyczne związki, jest silnie toksyczny dla ryb łososiowatych. W raportach OOŚ inwestora przewidziano wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych ładunków dla boru. Toksyczne właściwości wykazuje też fluor.