Wczytywanie...

Budowa potężnego obiektu, jakim jest elektrownia węglowa, ma poważny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Kwestia ta została co prawda poruszona w Raporcie Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji, jednak zawierał on poważne uchybienia i zignorował wiele poważnych zagrożeń, na które wskazują niezależni eksperci.

Na potrzeby Raportu nie przeprowadzono odpowiednich badań terenowych i laboratoryjnych, które pozwoliłyby na zdobycie pełnej wiedzy o wpływie inwestycji na wody, tym bardziej że istnieją racjonalne przesłanki wskazujące, że spowoduje ona poważne szkody w zasobach wodnych. Zupełnie zignorowano fakt, że istniejące już obiekty przemysłowe i inne źródła zanieczyszczeń będą wraz z Elektrownią Północ kumulowały swoje działania. Nie uwzględniono też skumulowanego negatywnego wpływu ekstremalnych zjawisk na środowisko na skutek zmian klimatycznych. Nie poruszono także kwestii wpływu zanieczyszczeń z Elektrowni Północ na Morze Bałtyckie.

Projektowana inwestycja Elektrowni Północ jest traktowana jako przedsięwzięcie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Możliwość przedostania się do środowiska olbrzymich ilości toksyn w wyniku awarii systemu odprowadzania zanieczyszczeń jest całkowicie realna. W Raporcie OOŚ całkowicie pominięto jej konsekwencje dla ludzi i przyrody.