Wczytywanie...

Elektrownia Północ powstanie w odległości zaledwie 4 km od Pelplina i 23 km od Malborka. Zajmie powierzchnię ponad czterokrotnie większą niż zamek w Malborku. Chłodnie kominowe będą wznosić się na wysokość co najmniej 160 m – to niewiele mniej, niż wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Unoszący się z nich biały pióropusz pary będzie widoczny z odległości dużo większej niż same budynki elektrowni.

Sylwetka Elektrowni Północ stanie się dominantą widokową całego regionu i bardzo silnie zaburzy krajobraz stanowiący szeroką otulinę widokową zamku. Będzie też doskonale widoczna z katedry w Pelplinie, zamku w Gniewie i punktów widokowych, takich jak Góra Jana Pawła II.

Elektrowni towarzyszyć będą liczne elementy infrastruktury technicznej, w tym infrastruktura drogowa i kolejowa oraz magistrala wodno-ściekowa. Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wyprowadzające moc z elektrowni przetną między innymi Gniewski OCK, brutalnie niszcząc harmonię korytarzy widokowych. Miejsce poboru wody dla elektrowni wyznaczono przy granicy Środkowożuławskiego OCK, w rejonie zabytkowej Śluzy Międzyłęskiej.

Raporty o oddziaływaniu Elektrowni Północ na środowisko nie pozostawiają wątpliwości co do jej negatywnego odziaływania na krajobraz. Będzie ono miało charakter trwały i nieodwracalny, powodując bardzo duże przekształcenia krajobrazu i naruszenie cech budujących jego tożsamość:

  • Elektrownia Północ jest planowana w nizinnym rolniczym regionie, bezpowrotnie zmieni jego charakter na przemysłowy.
  • Będzie stanowiła dominujący element, widoczny nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów, dysharmonijny i rażący.
  • Będzie stanowić trwałą barierę widokową w krajobrazie znanym dotąd z szerokich panoram.
  • Zaburzy strefy ochrony krajobrazu wokół zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Pelplina i widoki z Góry Jana Pawła II – jednego z najbardziej malowniczych punktów widokowych Pomorza.
  • Oddziaływanie to będzie silnie wzmocnione ekspozycją linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, elementami infrastruktury technicznej, rurociągami, modernizowanymi drogami, ruchem samochodów i pociągów, hałasem i zanieczyszczeniami.
  • Prawdopodobna jest dalsza transformacja krajobrazu wokół elektrowni spowodowana wyłączeniem okolicznych gruntów z produkcji rolnej i przekształceniem ich na tereny przemysłowe.
  • Do dewastacji krajobrazu przyczynią się także migające światła pojazdów, światła kominów elektrowni, smuga pary wodnej unosząca się nad chłodniami, sprawiająca wrażenie dymu i kilkukrotnie przewyższająca wymiary samych kominów – może osiągać długość kilkunastu a nawet kilkudziesięciu kilometrów.
  • Budowa Elektrowni Północ znacząco obniży walory turystyczne ziemi pelplińskiej.

Autorzy raportu są zgodni: dewastacji krajobrazu w przypadku budowy Elektrowni Północ nie da się uniknąć ani skutecznie jej złagodzić z uwagi na olbrzymią skalę inwestycji. Odstąpienie od realizacji inwestycji w tej lokalizacji zostało uznane za rozwiązanie najkorzystniejsze ze względów krajobrazowych, umożliwiające pełne zachowanie trwałości i rangi dóbr kultury i zabytków chronionych. Jako że żadna z pozostałych rozważanych lokalizacji nie jest bezkonfliktowa, za najlepszy z punktu widzenia krajobrazu uznano wariant niepodejmowania inwestycji.