Wczytywanie...

Obszary chronionego krajobrazu są niezbędne dla ochrony najcenniejszych walorów krajobrazowych regionów wraz z ich unikatowym folklorem. Dla mieszkańców utrzymujących się z turystyki są ważne także dlatego, że chronią ciągłość korytarzy ekologicznych, które są niezwykle istotne dla ochrony wielu gatunków dzikich zwierząt, które przyciągają miłośników przyrody. Elektrownia Północ ma stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie kilku obszarów chronionego krajobrazu.

OCK Doliny Kwidzyńskiej leży na południowy wschód od planowanej Elektrowni Północ, obejmuje część Żuław Kwidzyńskich i koryta Wisły z wąskim pasem dna jej doliny, licznymi ciekami wodnymi i terenami podmokłymi.

OCK Białej Góry leży w międzyrzeczu Wisły i Nogatu oraz na terenach położonych między Nogatem a lasem rosnącym na zboczu doliny Wisły. Chroni między innymi malownicze brzegi rzek porośnięte oczeretem i szuwarami, które zamieszkuje liczne ptactwo wodne.

OCK Rzeki Nogat usytuowany wśród łąk, pastwisk i nadwodnych zadrzewień jest ważną ostoja ptaków i ssaków. Położone są tu liczne wsie, w których zachowały się ślady dawnego osadnictwa żuławskiego.

Gniewski OCK obejmuje fragmenty malowniczej doliny rzeki Wierzycy wraz z jej ujściem do Wisły i morenowej wysoczyzny porosłej zwartymi kompleksami leśnymi.

Środkowożuławski OCK obejmuje część koryta Wisły i jej doliny wraz z międzywalem zalewowym.