Wczytywanie...

Art. 10c (5) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nadaje Polsce prawo do uzyskania darmowych uprawnień w drodze odstępstw od zasady pełnej aukcji podczas kolejnej fazy wprowadzania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (European Trading System – ETS). Do czasu uruchomienia instalacji, uprawnienia przekładają się na pomoc publiczną umożliwiającą finansowanie kosztów budowy. Dotyczy to jednak wyłączne obiektów, które zostały fizycznie zaczęte przed 31 grudnia 2008 r.

Elektrownia Północ znajduje się na liście 30 zaproponowanych Komisji w Krajowym Planie Inwestycyjnym przez polski rząd przedsięwzięć, które nawet nie uzyskały pozwolenia na budowę przed wskazaną datą. Zdaniem przedstawiciela ClientEarth, Marcina Stoczkiewicza, Polska nie przestrzegała także swoich własnych przepisów, bo definicja zapisana w ustawie o emisji CO2 odsyła do prawa budowlanego, w którym wymieniono zamknięty katalog czynności na terenie instalacji, inicjujących proces inwestycyjny.

Kreatywna interpretacja prawa europejskiego przez Polskę wzburzyła opinię publiczną za granicą i może kosztować nasze państwo znacznie więcej, o ile zostanie złożona skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co zapowiadała m.in. eurodeputowana Lidia Geringer d'Oedenberg.

Choć elektrownie węglowe nowej generacji stosują coraz skuteczniejsze metody ograniczania emisji do powietrza, do dziś nie ma technologii, które efektywnie eliminują emisję dwutlenku węgla w przypadku dużych instalacji. Nadal emitują one poza tym wiele innych substancji, szkodliwych dla człowieka, takich jak związki siarki, azotu, pierwiastki radioaktywne, pyły czy metale ciężkie.

Trudno dziś precyzyjnie ocenić czy decyzja KE przyczyni się do całkowitego zaniechania realizacji konkretnych inwestycji, nie ulega jednak wątpliwości, że utrudnia ona inwestorom pozyskane finansowania zewnętrznego na planowane przedsięwzięcia. Z większymi trudnościami musza się liczyć te inwestycje, które nie skompletowały jeszcze wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz te, wobec których toczy się postepowanie sądowe.

Zdaniem Kuby Gogolewskiego z organizacji pozarządowej CEE Bankwatch Network: „Decyzja KE jest wyraźnym sygnałem dla władz polskich, iż próba sprzeciwiania się promowanej przez UE polityce sprzyjającej technologiom niskoemisyjnym i odnawialnym źródłom energii nie ma przyszłości. To zdecydowanie czerwone światło dla takich projektów jak Elektrownia Północ”.