Wczytywanie...

Przypomnijmy: 28 września 2012 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt budowlany i udzielił Elektrowni pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Elektrownia węglowa 2000 MW w Rajkowach – infrastruktura towarzysząca związana z poborem wody i zrzutem ścieków do rzeki Wisły”. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wymaga udziału społecznego, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. Wojewoda Pomorski, wydając zaskarżoną decyzję, nie podał do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji, ani o tym, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę spornej inwestycji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy. Tym samym organ naruszył zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Odwołanie od decyzji Wojewody Pomorskiego wniósł jeden mieszkańców. RDOŚ w Gdańsku nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenie ponownej OOS w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji – zakres tego postępowania objął całość przedsięwzięcia (w tym przedmiotowy etap przedsięwzięcia dotyczący infrastruktury towarzyszącej związanej z poborem wody i zrzutem ścieków do Wisły.

Ponadto, na co wskazuje GINB, inwestor nie wykazał, że przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomościami, na których zaprojektowano sporne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Dodatkowo dwie osoby zostały pozbawione możliwości uczestniczenia w toczącym się postępowaniu – nie doręczono im zaskarżonej decyzji Wojewody Pomorskiego, oraz nie byli informowani o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji, czym Wojewoda naruszył przepisy postępowania administracyjnego.

Wreszcie, wniosek o pozwolenie na budowę złożony przez projektanta, w imieniu Elektrowni Północ, obarczony jest brakiem formalnym – do wniosku nie dołączono dokumentu, z którego wynika umocowanie osoby, która złożyła wniosek do występowania w niniejszej sprawie w imieniu Elektrowni Północ.

Decyzja GINB jest ostateczna. Strona może zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.