Wczytywanie...

- Widziałem te opinie w jednym z segregatorów akt sprawy, dotykałem ich – mówi Radosław Sawicki, prezes Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia”. – Ze względu na ich pokaźną objętość nie czytałem ich na miejscu w urzędzie, tylko złożyłem wniosek o sporządzenie i przesłanie do mnie pocztą kopii dokumentów. Będąc stroną postępowania mam takie prawo.

Starostwo odpowiedziało, że „(...) wskazane opinie prawne są dokumentami wewnętrznymi sporządzonymi w celu pomocniczym dla pracowników i nie stanowią akt sprawy (...)”. Jak domyśla się Sawicki, opinie posłużyły pracownikom starostwa do weryfikowania wniosków mieszkańców Kociewia, w których domagają się uznania ich za strony postępowania administracyjnego w sprawie Elektrowni Północ. – To według mnie taka instrukcja wskazująca jak pozbawić obywateli możliwości współdecydowania o przyszłości ich ziemi i regionu. Co bulwersujące, instrukcja ta opracowana została za publiczne pieniądze, a urząd ją zataja – uważa Sawicki. Na około czterdzieści wniosków o uznanie za stronę postępowania administracyjnego złożonych latem ubiegłego roku, do dziś odpowiedzi od starostwa nie doczekał się żaden z ich autorów, głównie rolników, przy których działkach powstać ma węglowa elektrownia.

W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” ponownie wystąpiło o kopie opinii prawnych, tym razem powołując się na zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponownie powiatowi urzędnicy odmówili ich udostępnienia, zmieniając jednak uzasadnienie. Uznali, że opinie prawne „(...) stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim (...)” oraz że „(...) Powiat Tczewski nie posiada prawa do rozpowszechniania tych utworów wśród osób trzecich (...)”.

- Prawo autorskie nie jest przesłanką do odmowy udostępnienia informacji publicznej – uważa Szymon Osowski, prawnik z obywatelskiej sieci Watchdog, której aktywiści zabiegają o jawność i transparentność w życiu publicznym. Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” nie zgadza się z argumentami starostwa i po drugiej odmowie udostępnienia opinii prawnych zapowiada odwołanie się od decyzji starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. – Plany budowy węglowej Elektrowni Północ w Rajkowach wzbudzają duży sprzeciw wśród lokalnej społeczności – uważa Sawicki – Starostwo Powiatowe w Tczewie, jako organ prowadzący postępowanie administracyjne, utrudnia, a często uniemożliwia, udział mieszkańców w konsultowaniu dokumentacji planowanej Elektrowni Północ. A przecież ta inwestycja, jeśli powstanie, na stałe pogorszy jakość życia na Kociewiu.

- Już raz wydane przez starostwo w Tczewie pozwolenie na budowę dla Elektrowni Północ zostało unieważnione przez sąd – komentuje sprawę Radosław Ślusarczyk z koalicji „Stop EP”, skupiającej osoby i organizacje przeciwne budowie elektrowni. – Powodem było właśnie zawężenie kręgu podmiotów, które uznano za strony postępowania. Udział społeczny jest sprawą priorytetową w demokratycznych państwach. Niedopuszczalne jest prowadzenie postępowania administracyjnego w atmosferze utajniania dokumentów i wykluczania zainteresowanych stron z procesu decyzyjnego.

Na obsługę prawną związaną z wydawaniem pozwolenia na budowę Elektrowni Północ, Starostwo Powiatowe w Tczewie przeznaczyło 30 tysięcy złotych. Usługi prawne zlecono zewnętrznemu podmiotowi – konsorcjum dwóch kancelarii adwokackich.

Osoba kontaktowa:
Radosław Sawicki
tel. 660 040 248