Wczytywanie...

Organizacje zwracają w nim uwagę na to, że projekt ten jest szkodliwy i nierentowny oraz apelują do Akcjonariuszy, aby zobligowali zarząd spółki do wycofania się z budowy Elektrowni Północ na rzecz zaangażowania potencjału finansowego firmy w rozwój odnawialnych źródeł energii.

W dobie poważnego traktowania polityki klimatycznej oraz norm środowiskowych zmierzających do ochrony powietrza nieporozumieniem jest twierdzenie, że inwestycja w elektrownię węglową kiedykolwiek się zwróci – komentuj Diana Maciąga, koordynatorka ds. ochrony klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Realizacja tego projektu stoi pod znakiem zapytania, a inwestycja w węgiel stanowi w tej chwili obciążenie dla spółki i jej akcjonariuszy.

Elektrownia Północ już dwukrotnie straciła pozwolenie na budowę a sam projekt budowy elektrowni węglowej na Pomorzu budzi szeroki sprzeciw społeczny ze względu na liczne zagrożenia zdrowotne i środowiskowe. W ciągu sześciu lat od chwili rozpoczęcia procesu inwestycyjnego zmierzającego do budowy Elektrowni sytuacja energetyki węglowej zmieniła się diametralnie. Ponowne uzyskanie pozwolenia budowlanego będzie procesem koszto- i czasochłonnym nie gwarantującym sukcesu.

Elektrownia Północ będzie musiała spełniać nowe, normy emisji wynikające z obowiązującej od stycznia 2016 r. Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz wiążące limity emisji BAT/BREF. Przewidziane przez prawo europejskie cykliczne dostosowywanie norm IED do potrzeb środowiskowych oraz kolejne rewizje dostosowujące limity BAT/BREF będą wymagać kolejnych modernizacji systemów oczyszczania spalin w niedługim czasie, co generuje olbrzymie koszty i znacznie obniży rentowność inwestycji w energetykę węglową.

Polska ratyfikowała także Porozumienie Paryskie o ochronie klimatu zobowiązując się tym samym do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, co wymaga inwestycji w czystą energetykę. Z finansowania energetyki węglowej wycofują się największe banki i instytucje finansowe, co bardzo utrudnia finansowanie tych projektów.

W UE-28 nikt już nie buduje nowych elektrowni węglowych poza Polską. Obserwuje się proces dyskusji, czy zamykać świeżo wybudowane elektrownie np. w Holandii. Elektrownia Północ to czyste science fiction - komentuje Kuba Gogolewski, kampanier finansowy z Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE".

Zmieniły się także oczekiwania Polskiego społeczeństwa. Jak wynika z analizy opinii publicznej[1] opublikowanej w 2016 r. aż 61% respondentów zdecydowanie zgadza się, że Polska powinna skupić się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, podczas gdy zdecydowanie za rozwojem energetyki węglowej opowiada się zaledwie 7,9% ankietowanych.

Po tym, jak Polenergia zrezygnuje z planów budowy Elektrowni Północ a skoncentruje się na rozwoju odnawialnych źródeł energii społeczeństwo obywatelskie będzie mogło wejść z nią w dialog jako partnera otwartego na nowoczesną, społecznie odpowiedzialną politykę korporacyjną. Spółka mogłaby umacniać swoją pozycję na rynku jako wytwórca czystej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Liczymy na to, że Akcjonariusze Polenergii, świadomi zagrożeń płynących ze spalania węgla i postępującego obniżania rentowności instalacji węglowych, wpłynął na decyzję spółki, aby nie rozwijała projektu wbrew interesom społeczeństwa i samych akcjonariuszy – podsumowuje Diana Maciąga z koalicji Stop Elektrowni Północ.

Kontakt:

Diana Maciąga, diana@pracownia.org.pl

Kuba Gogolewski, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl, tel. 0048 661 862 611

Radosław Ślusarczyk, suchy@pracownia.org.pl, tel. 660 538 329[1] prof. K. Byrka, dr A. Wójcik, „Polacy o zmianie klimatu i polityce energetycznej”, http://energiaodnowa.pl/wp-content/uploads/2016/10/I-fala-badania-Raport-od-Adriana-i-Katarzyny.pdf